PRAVIDLÁ SÚŤAŽE “Anténa nová éra ”

(ďalej len “Pravidlá“)

 1. USPORIADATEĽ SÚŤAŽE:  Towercom, a.s., so sídlom Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava, IČO: 36 364 568, zapísaná  v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave I, oddiel Sa, vložka 3885/B (ďalej tiež „Usporiadateľ alebo Prevádzkovateľ“).

 

 1. NÁZOV SÚŤAŽE: Anténa nová éra ” (ďalej tiež „Súťaž“).

 

 1. DOBA TRVANIA SÚŤAŽE:  od 27.06.2019 do 11.10.2019 vrátane.

 

 1. MIESTO KONANIA SÚŤAŽE: Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky.

 

 1. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI A PRIEBEH SÚŤAŽE:

 

 • Do Súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou v Slovenskej republike s výnimkou osôb podľa bodu 5.2 a 5.3 týchto Pravidiel (ďalej tiež „Súťažiaci“).

 

 • Z účasti v Súťaži sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a všetci ich rodinní príslušníci v priamom rade, ako i ostatné osoby im blízke podľa § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.  Z účasti v Súťaži sú rovnako vylúčené osoby, ktoré sa podieľali alebo podieľajú na organizácii a príprave Súťaže.

 

 • Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek Súťažiaceho zo Súťaže v prípade, že by tento nesplnil podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel, porušoval Pravidlá Súťaže, konal v rozpore s dobrými mravmi alebo sa snažil získať výhru podvodným spôsobom, a to bez náhrady nákladov či škôd, ktoré by vylúčením mohli Súťažiacemu vzniknúť.

 

 • Do Súťaže bude zaradený každý Súťažiaci, ktorý sa zapojí do foto-aktivity na mieste konania prezentácie usporiadateľa, odfotí sa s postavou z TV kampane a svoju fotku pridá na instagram s hashtagom #cezantenu

 

 • Na žiadosť Súťažiaceho a/alebo oznámenia Súťažiaceho, že nesúhlasí so zapojením sa do Súťaže Usporiadateľ Súťažiaceho bez zbytočného odkladu vylúči zo Súťaže.

 

 • Súťažiaci je oprávnený zúčastniť sa (zaregistrovať sa) iba raz.

 

 • U Súťažiacich bude overené splnenie všetkých podmienok Súťaže. V prípade, že Súťažiaci podmienky nesplnil, bude zo Súťaže vylúčený.

 

 

 1. VÝHRY:

 

 • V každej lokalite promo aktivity usporiadateľa získa 1 vyžrebovaný výherca 1x outdoorovú anténu značky Funke
 • Výherca bude vyžrebovaný do 3 pracovných dní po konaní promo akcie usporiadateľa. O získaní výhry bude výherca informovaný správou na Instagrame do 5 pracovných dní odo dňa žrebovania. Výherca je povinný prijatie výhry potvrdiť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa, kedy bol informovaný o výhre, v opačnom prípade nárok výhercu na výhru zaniká. Výhra bude odoslaná výhercovi najneskôr do 30 dní po potvrdení prijatia výhry výhercom na nim uvedenú adresu.
 • Nárok výhercu na výhru v Súťaži zaniká aj v prípade: i. ak výherca výhru telefonicky alebo písomne (aj e-mailom) odmietne, alebo ii. ak výherca kedykoľvek v priebehu trvania Súťaže písomne oznámi, že nesúhlasí so zapojením sa do Súťaže. V prípade, ak nárok výhercu zanikne, nevzniká výhercovi voči Usporiadateľovi nárok na náhradu škody alebo inú formu kompenzácie. Nárok na výhru následne vzniká náhradníkom podľa poradia v akom boli vyžrebovaní.
 • Usporiadateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody spôsobené výhercom v súvislosti s užívaním výhier. Usporiadateľ nepreberá žiadnu záruku vo vzťahu k výhram a nezodpovedá za vady výhier a uplatňovanie nárokov z vád výhier u Usporiadateľa Súťaže je vylúčené.
 • Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry za výhry podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier. Výmena výhier či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj vymáhanie účasti v Súťaži či výhier právnou cestou, nie je možné.
 • Ak hodnota výhry presiahne 350 € predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení podliehajúci platnej sadzbe dane v tom zdaňovacom období, v ktorom je výhra výhercovi odovzdaná. Usporiadateľ má povinnosť v zmysle § 8 ods. 10 cit. zákona oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny (s DPH), ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady Usporiadateľa alebo poskytovateľa výhry.
 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • Účasťou v Súťaži spôsobom podľa článku 5 týchto Pravidiel Súťažiaci vyslovuje svoj súhlas s podmienkami Súťaže a rovnako poskytuje jeho osobné údaje na spracúvanie Usporiadateľom v rozsahu meno, priezvisko, adresa (ďalej aj ako „osobné údaje“).
 • Usporiadateľ Súťaže týmto v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), ako aj so zákonom č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon OOU“), informuje o nasledujúcich skutočnostiach týkajúcich sa spracúvania osobných údajov Súťažiacich ako dotknutých osôb:
 • Identifikácia a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava

IČO: 36 364 568

zapísaná v OR Okresného súdu BA I, odd. Sa, vložka č. 3885/B

kontaktné údaje:

tel. číslo: +421 2 4922 0111

e-mail: info@towercom.sk

 

(ďalej len „Prevádzkovateľ“).

 • Účely spracúvania, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

 

Prevádzkovateľ získava osobné údaje za účelom umožnenia účasti Súťažiaceho v Súťaži, a teda zapojenia sa Súťažiaceho do Súťaže, možnosti preverenia platnej účasti Súťažiaceho v Súťaži, informovania o priebehu Súťaže a odovzdania výhry výhercom, ako aj vykonania ďalších úkonov za účelom doručenia výhry, za účelom uverejnenia osobných údajov v anonymizovanej podobe, t.j. s uvedením iniciál mena a priezviska Súťažiaceho.

 

Prevádzkovateľ získava osobné údaje na právnom základe, ktorým je súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, na základe ktorého dochádza k pristúpeniu k Pravidlám ako formy dohody o právach a povinnostiach Súťažiacich a Prevádzkovateľa.

 

 

 • Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

 

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.

 

 • Identifikácia požiadavky poskytovania osobných údajov:

 

Poskytnutie údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na vykonávanie práv a povinností Prevádzkovateľa ako usporiadateľa Súťaže a rovnako aj Súťažiacich podľa týchto pravidiel Súťaže. Dotknutá osoba nie je povinná Poskytovateľovi svoje osobné údaje poskytnúť. V prípade neposkytnutia osobných údajov, sa dotknutá osoba nemôže zúčastniť Súťaže.

 

 • Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

 

Príjemcami osobných údajov sú:

 1. osoby poverené spracúvaním osobných údajov, ktoré budú spracúvať osobné údaje v mene Prevádzkovateľa (sprostredkovateľom),
 2. cestovná kancelária/agentúra, ktorá zostavuje zájazd, ktorý je predmetom hlavnej výhry podľa týchto Pravidiel,
 3. osoby, ktoré poskytujú Prevádzkovateľovi služby poradenského, účtovného, finančného a právneho charakteru.
 4. zmluvný partneri Prevádzkovateľa, ktorí poskytujú Prevádzkovateľovi služby a/alebo plnenia týkajúce sa Súťaže
 5. osoby, oprávnené vykonávať kontrolu alebo dohľad nad priebehom Súťaže a to najmä správne a súdne orgány a iné orgány verejnej moci.

 

 • Doba uchovávania osobných údajov:

 

V súlade so zásadou minimalizácie uchovávania Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; Prevádzkovateľ spracúva údaje potrebné na realizáciu Súťaže po dobu trvania práv a povinností z týchto pravidiel Súťaže vyplývajúcich, najdlhšie však po dobu dvoch rokov od ukončenia Súťaže, ak dlhšie uchovávanie nie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností Usporiadateľa. V prípade, ak Poskytovateľ získa osobné údaje dotknutej osoby na základe jej súhlasu bude Prevádzkovateľ spracúvať po dobu trvania udeleného súhlasu.

 

 • Práva dotknutej osoby:

 

Dotknutá osoba má nasledovné práva vo vzťahu k spracúvaniu jej osobných údajov:

 

 

 

Právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o:

 1. a) účele spracúvania osobných údajov,
 2. b) kategórii spracúvaných osobných údajov,
 3. c) príjemcovi, ktorému boli/majú byť poskytnuté osobné údaje,
 4. d) dobe uchovávania osobných údajov,
 5. e) práve požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov/ vymazanie alebo obmedzenie spracúvania/ práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 6. f) právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov,
 7. g) zdroji osobných údajov, v prípade, ak boli osobné údaje získane od inej ako dotknutej osoby,

h)existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

 

Právo na opravu osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 

Právo na vymazanie osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ak

 1. a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo spracúvali,
 2. b) dotknutá osoba odvolá súhlas na spracúvanie, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 3. c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov,
 4. d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 5. e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: Dotknutá osoba má právo, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

 1. a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 2. b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 3. c) Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 4. d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

Právo na prenosnosť osobných údajov: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak

 1. a) sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba
 2. b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 

Odvolanie súhlasu: Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe udeleného súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila, a to zaslaním odvolania súhlasu zaslaním e-mailu na adresu distributor@plustelka.sk.

 

Právo podať sťažnosť: V prípade ak má dotknutá osoba podozrenie, že došlo k porušeniu jej práv ako fyzickej osoby pri spracúvaní osobných údajov má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

 

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: Prevádzkovateľ v súvislsoti s účasťou v Súťaži nevykonáva automatiozvané individuálne rozhodovnie vrátane profilovania.

 

Právo namietať spracúvanie osobných údajov:

 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu  osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe právneho základu, ktorým je oprávnený záujem Prevádzkovateľa vrátane namietania profilovania založeného na uvedených ustanoveniach.

 

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 • Pravidlá Súťaže sú k dispozícii na webovej stránke cezantenu.sk/sutaz počas celej doby trvania Súťaže.

 

 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny Pravidiel Súťaže kedykoľvek počas jej trvania, vrátane zmeny doby jej trvania, jej predčasného ukončenia alebo zrušenia a pod., a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia akejkoľvek náhrady. Prípadné zmeny Pravidiel zverejní Usporiadateľ na Facebook stránke Plustelka, pričom Súťažiacim nevznikajú voči Usporiadateľovi akékoľvek nároky z titulu účasti v Súťaži a Usporiadateľovi nevzniká povinnosť poskytnúť Súťažiacemu žiadne odškodnenie, náhradné plnenie, a pod.

 

 • V ostatnom sa Súťaž a vzťahy medzi Súťažiacimi a Usporiadateľom riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

 • Účasť v Súťaži je dobrovoľná a účastník (Súťažiaci) svojou účasťou v Súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej Pravidlami a zaväzuje sa ich v celom rozsahu dodržiavať.

 

 • Tieto Pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na Usporiadateľovej stránke www.cezantenu.sk/sutaz